In een jaar tijd 160.000 werkenden erbij

Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 14.000 per maand toe tot 9,0 miljoen in oktober. Het aantal werklozen steeg in dezelfde periode met gemiddeld 3.000 per maand naar 323.000 . Zij hadden geen betaald werk en gaven aan recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar te zijn. Net als in september was 3,5 procent van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar werkloos. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

UWV registreerde eind oktober 233.000 lopende WW-uitkeringen.
4,1 miljoen mensen hadden in oktober 2019 om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,7 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 8.000 per maand afgenomen.

Werkloosheidsindicator
Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt vaak gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator worden mensen van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk die hier recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn met ‘werkloos’ aangeduid. In oktober waren er 323.000 werklozen. Hiermee was 3,5 procent van de beroepsbevolking werkloos.

UWV: Daling WW-uitkeringen gestopt
Eind oktober 2019 verstrekte UWV 233.000 WW-uitkeringen, evenveel als in september. Sinds het voorjaar van 2016 is het aantal WW-uitkeringen fors gedaald. Aan die sterke daling is de afgelopen maanden een einde gekomen. Een persoon kan meer dan één uitkering ontvangen. Eind september ontvingen 228.000 personen één of meerdere WW-uitkeringen.

UWV: Minder WW-uitkeringen dan vorig jaar
In vergelijking met een jaar geleden ligt het aantal lopende WW-uitkeringen in oktober 13,2 procent lager (-35.500). Deze daling is zichtbaar in het hele land: in alle arbeidsmarktregio’s is het aantal WW-uitkeringen lager dan in oktober vorig jaar. Ook in alle sectoren en beroepsklassen is de WW ten opzichte van 2018 afgenomen.

Aantal werkenden verder gestegen
Het aantal mensen met betaald werk is in oktober verder toegenomen. Daarmee ligt het aantal werkenden 160.000 hoger dan in oktober 2018. Deze groei komt vooral voor rekening van 45-plussers (94.000). Vorig jaar was dit beeld anders. In oktober 2018 waren 200.000 meer personen werkzaam dan in oktober 2017. De toename van het aantal werkenden bij 25- tot 45-jarigen en 45-plussers was toen nog van een vergelijkbaar niveau.

Het aantal vrouwen met werk is ten opzichte van oktober vorig jaar iets meer toegenomen dan het aantal mannen met werk.

Onbenut arbeidspotentieel
Het CBS publiceert maandelijks over de omvang van de werkzame beroepsbevolking en de niet-werkzame bevolking, waarbij de laatste groep wordt uitgesplitst naar de werkloze beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking (allemaal volgens ILO-definitie).

Met de werkloze beroepsbevolking wordt echter niet het totale onbenut arbeidspotentieel beschreven. Behalve werklozen behoren hiertoe nog andere groepen. Het gaat ook om mensen die óf recent gezocht hebben naar werk óf direct beschikbaar zijn voor werk. Deze mensen worden gerekend tot het onbenut arbeidspotentieel, maar vallen buiten de werkloosheidsdefinitie. Ook deeltijders die meer uren willen werken en hiervoor direct beschikbaar zijn, behoren tot het onbenut arbeidspotentieel.

De grootte en samenstelling van deze groepen worden alleen per kwartaal gepubliceerd. Het totale onbenut arbeidspotentieel bestond in het derde kwartaal van 2019 uit 1,0 miljoen mensen, 120.000 minder dan een jaar eerder. De ontwikkeling van het totale onbenut arbeidspotentieel hangt sterk samen met de ontwikkeling van de werkloosheid.