WNF: 'Stikstofplannen Kabinet niet toereikend voor natuurherstel'

Nieuwe studie toont aan dat naast een gerichte aanpak bij natuurgebieden, ook landelijke maatregelen nodig zijn. Alleen een gebiedsgerichte, lokale aanpak, zoals voorgesteld in de Kabinetsbrief Stikstof, is onvoldoende om stikstofdepositie in natuurgebieden zodanig terug te dringen dat natuur in Nederland kan herstellen.

Een groot deel van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden wordt veroorzaakt door bronnen waar lokaal geen invloed op uit te oefenen is. Er zijn volgens het Wereld Natuur Fonds daarom ook landelijke maatregelen nodig om stikstofemissies van de landbouw en andere sectoren, zoals verkeer en industrie, te verminderen.

Dit blijkt uit een studie van Wageningen Environmental Research, in opdracht van het Wereld Natuur Fonds. De stikstofemissies uit de landbouw leveren gemiddeld genomen de grootste bijdrage (ruim 40%) aan de stikstofdepositie op de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Het volledig sluiten van de Nederlandse markt voor zowel import van veevoer als export van mest kan leiden tot een forse reductie in de ammoniakemissie uit de veehouderij.

“Dit onderzoek geeft een duidelijke invulling aan wat er in de landbouw nodig is om substantieel bij te dragen aan de vermindering van de stikstofuitstoot en voor herstel van natuur. Dit vergt enorme inspanningen van de sector. Bijvoorbeeld om invulling te geven aan kringlooplandbouw door te stoppen met de import van veevoer zoals soja. De overheid moet nu de benodigde middelen beschikbaar stellen, zodat boeren deze omslag naar kringlooplandbouw kunnen maken en daar ook een goede boterham aan kunnen verdienen”, aldus Natasja Oerlemans, Hoofd Voedsel & Landbouw bij het Wereld Natuur Fonds.

Boerenprotest
Komende woensdag zijn duizenden boeren van plan om het Binnenhof in Den Haag te bezetten, om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet.  In een reactie aan FOK! laat woordvoerder Natasja Oerlemans weten de zorgen van de boeren te begrijpen: "We hebben geen mening over de acties. Wel begrijpen we hun zorgen. Daarom vinden we dat de overheid voldoende middelen moet bieden om boeren die dat willen, over te laten stappen naar kringlooplandbouw. Het is namelijk niet de schuld van de boeren, we hebben deze situatie als samenleving laten ontstaan. Het kan veel geld gaan kosten en zal niet in één dag zijn opgelost, maar het is belangrijk dat we het nu samen gaan regelen in plaats van naar elkaar blijven wijzen."

Een bos in Nederland  (Foto: FOK!)
Een bos in Nederland (Foto: FOK!)