Extra klimaattop in september

Op initiatief van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres, vindt op 23 september a.s. een extra klimaattop plaats. De centrale doelstelling van de Overeenkomst van Parijs uit 2015 – het beperken van de temperatuurstijging tot 2 graden – dreigt namelijk niet gerealiseerd te worden. De tijd dringt en de internationale gemeenschap dient haar verantwoordelijkheid te nemen.

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) is van mening dat de Nederlandse regering tijdens de komende klimaattop nogmaals de noodzaak van een gemeenschappelijke internationale aanpak van de klimaatverandering zou moeten onderstrepen en – in samenwerking met de Europese partners - met concrete voorstellen zou kunnen komen.

Met het oog hierop doet de AIV in het vandaag verschenen briefadvies ‘Internationaal klimaatbeleid’ de volgende aanbevelingen:

Het bevorderen van de inzet van financiële prikkels
Naar het oordeel van de AIV kunnen financiële instrumenten enerzijds het gebruik van fossiele brandstoffen ontmoedigen en anderzijds het bereiken van klimaatneutraliteit bevorderen. Met CO2 beprijzing kan een daadwerkelijke energietransitie tot stand komen. De uitfasering van publieke financiële steun voor het exploreren van fossiele brandstoffen en bijbehorende infrastructuurinvesteringen in ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen stimuleert investeringen in hernieuwbare energie. Met de bestrijding van belastingontduiking en ontmoediging van belastingontwijking van fossiele brandstof gerelateerde industrie komen middelen vrij voor financiering van de circulaire economie, hernieuwbare energie en werkgelegenheid op dit gebied.

Nieuwe en aanvullende financiering
Nieuwe en aanvullende financieringsbronnen zijn nodig om andere vormen van internationale (milieu-)samenwerking te bekostigen waaronder de internationale klimaatfinanciering. De middelen die in Parijs zijn toegezegd om in 2020 100 miljard USD beschikbaar te stellen aan ontwikkelingslanden, zijn niet toereikend.

Ontwikkeling van internationaal geldende standaarden
Er bestaan geen eenduidige en bruikbare internationale standaarden voor het definiëren en meten van duurzaamheid en klimaateffecten op financieel gebied. Daarnaast is de beschikbaarheid van klimaateffecten-data binnen de private sector beperkt. Dit vertraagt de vergroening van het financiële systeem. Binnen de EU en de Wereldbank wordt momenteel gewerkt aan een classificatiesysteem en de ontsluiting van financiële informatie. De AIV beveelt aan om Nederlandse expertise hierop verder te ontwikkelen en internationaal beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van internationaal geldende standaarden.

Leiderschap van de EU in New York
Een groot aantal EU-lidstaten heeft zich gecommitteerd aan een klimaatneutraal Europa in 2050. De AIV acht het van groot belang dat de Europese landen met de aanwezigheid van staatshoofden en regeringsleiders op de klimaattop in New York demonstreren dat zij dit streven serieus nemen. De AIV meent, dat de EU zich in New York zou moeten committeren aan een extra inspanning voor hernieuwbare energie, duurzame waterwinning, het tegengaan van ontbossing, het behoud van ecosystemen, bodemherstel en verduurzaming van het landgebruik in samenwerking met lokale gemeenschappen en bedrijven. Verder beveelt de AIV aan om de samenwerking tussen de EU en ACP-landen en de eilanden in het Caribisch gebied en met India en China uit te bouwen.