Onderzoekers: 'zet wijkagent in voor rookvrij schoolterrein'

In 2020 moeten terreinen van basisscholen, middelbare scholen, mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten per 1 augustus rookvrij zijn. Eind 2018 had 80% van de basisscholen, 62% van de middelbare scholen en 14% van de mbo-instellingen een geheel rookvrij schoolterrein. Voor het het primair onderwijs is de situatie vergelijkbaar met eerdere metingen, zo blijkt uit onderzoek uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van het Trimbos Instituut. 

Bij het voortgezet onderwijs en het mbo is een toename in het aantal geheel rookvrije scholen zichtbaar (in 2015 respectievelijk 53% en 6%). In het mbo zijn de meeste instellingen gedeeltelijk rookvrij (80%), net als in 2015 en 2016. Minister Paul Blokhuis: "Ondanks de lichte verbetering wordt de doelstelling om alle schoolterreinen rookvrij te krijgen nog niet gehaald. Dit is teleurstellend. Om deze doelstelling te realiseren zijn aanvullende maatregelen nodig. Op dit moment wordt gewerkt aan een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarmee regels worden gesteld over het rookverbod op terreinen van onderwijsinstellingen."

In 2016 is een amendement op de Tabaks- en rookwarenwet aangenomen waaruit volgt dat in 2020 bij AMvB regels gesteld worden over het instellen, aanduiden en handhaven van een rookverbod op terreinen van onderwijsinstellingen. Aanvullend is in het Nationaal Preventieakkoord afgesproken dat vanaf 2020 de terreinen van de scholen en instellingen verplicht rookvrij zijn. De NVWA houdt toezicht op het instellen, aanduiden en handhaven van rookverboden en zal deze rol ook gaan vervullen bij het rookverbod voor de terreinen van onderwijsinstellingen aldus de minister in zijn brief aan de Tweede Kamer

Onderzoek
Het Mulier Instituut doet in haar onderzoek een aantal bijzondere voorstellen om het antirookbeleid te handhaven. Zo zouden op scholen waarbij het terrein geen eigendom van de school zelf is de gemeente erbij betrokken moeten worden om het terrein ook buiten schooltijden rookvrij te houden. Om te controleren of de regels wel worden nageleefd kunnen de wijkagent of toezichthouders worden ingezet. Ook zeggen veel scholen in het onderzoek bang te zijn dat leerlingen en personeelsleden bij een verbod buiten het schoolterrein gaan roken en hierdoor overlast in de buurt zullen veroorzaken.

Uit de interviews bleek dat scholen liever gedeeltelijk rookvrij zijn, omdat zij de leerlingen dan in beeld houden en veiligheid kunnen garanderen, ook in de verantwoording naar ouders. De onderzoekers: "Door ook veiligheid en handhaving om het schoolterrein heen te garanderen, is samenwerking met stakeholders belangrijk. De gemeente kan beslissen een rookvrije buurt te creëren of in overleg met de buurtbewoners een rookplek te creëren. Een wijkagent kan de veiligheid in de buurt in de gaten houden en eventuele overlast van leerlingen tegen te gaan."

Onderzoekers: 'zet wijkagent in voor rookvrij schoolterrein' (Foto ter illustratie: Pixabay)
Onderzoekers: 'zet wijkagent in voor rookvrij schoolterrein' (Foto ter illustratie: Pixabay)