ANWB: Begroting lost files niet op

Uit ANWB-cijfers blijkt dat de filezwaarte in de eerste helft van dit jaar met 20% is toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Tot en met 2022 kan de extra reistijd met 28 procent toenemen, voorspelde het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid vorig jaar al.

In de Troonrede noemde de koning de 2 miljard euro extra die het kabinet uittrekt voor een inhaalslag in infrastructuur, bovenop de 6,2 miljard euro in het Infrastructuurfonds. Dit voorjaar is een half miljard euro extra beschikbaar gekomen, en komend jaar is dat 1 miljard euro extra. Het extra geld wordt via een vaste verdeelsleutel verdeeld over wegen, spoor en waterwegen. Het valt de ANWB op dat het extra geld een jaar langer op de plank liggen blijft: 300 miljoen euro wordt doorgeschoven naar 2020 en 400 miljoen euro naar 2021. Vanwege de groeiende files roept de ANWB de bewindspersonen van I&W op om het beschikbare extra geld voortvarend in te zetten.

Na deze kabinetsperiode (vanaf 2021) is er jaarlijks 100 miljoen euro extra beschikbaar voor infrastructuur. De ANWB blijft benadrukken dat er fors meer geld nodig is, anders gaan we de wedstrijd niet winnen. Extra geld is niet alleen nodig voor een robuuste infrastructuur, maar ook om de huidige infrastructuur te onderhouden en veiliger te maken.

Samen werken aan verkeersveiligheid
Verbetering van de verkeersveiligheid is dringend gewenst. Vorig jaar omarmde het kabinet in het regeerakkoord het manifest “Verkeersveiligheid: een nationale prioriteit”, waarmee de Verkeersveiligheidscoalitie een breed pakket aan maatregelen presenteerde om gezamenlijk de verkeersveiligheid te verbeteren. Eind dit jaar presenteert minister Van Nieuwenhuizen het Strategisch Plan Verkeersveiligheid voor de periode 2018-2030. Aan dat plan werken Rijk, provincies, gemeenten en de Verkeersveiligheidscoalitie samen. De ANWB vindt het belangrijk dat de betrokken overheden de komende jaren voldoende capaciteit en middelen beschikbaar stellen voor de uitvoering van dit plan. De onlangs gestarte landelijke campagne MONO, gericht op afleiding in het verkeer, is een geslaagd voorbeeld van publiek-private samenwerking.

Klimaatakkoord: zorgeloze mobiliteit voor iedereen
Het kabinet wil eind dit jaar tot een definitief Klimaatakkoord komen, waarvan de hoofdlijnen in juli al zijn gepresenteerd. Een deel van de voorstellen gaat over mobiliteit, waaraan de ANWB actief heeft bijgedragen. Het beeld van zorgeloze mobiliteit, voor alles en iedereen in 2050, met daarbij de uitgangspunten dat mobiliteit schoon, betaalbaar, veilig, comfortabel, makkelijk én gezond moet zijn, steunt de ANWB volledig.

Dit vraagt een integrale benadering, waarbij alle vervoermiddelen en de infrastructuur optimaal worden benut. Niet het vervoermiddel maar de reiziger moet centraal staan. En er niet alleen naar de Randstad worden gekeken, maar ook naar niet-stedelijke gebieden, waar andere oplossingen noodzakelijk zijn om mobiliteit nu en in de toekomst te garanderen. Het gaat daarbij niet alleen om automobiliteit, maar ook om het ontsluiten en verbeteren van andere vervoermiddelen, zoals trein en fiets.

De ANWB vindt de elektrische auto heel belangrijk in de overgang naar nul emissie mobiliteit. Maar elektrisch rijden komt in de consumentenmarkt nog nauwelijks van de grond. Later dit jaar geeft de ANWB hier inzicht in met de Elektrisch Rijden Monitor. De ANWB zet zich in voor maatregelen, die er aan bijdragen dat elektrisch rijden voor iedereen betaalbaar en bereikbaar is. Momenteel worden er groeiscenario’s voor de elektrische auto doorgerekend, waarna het kabinet een besluit neemt. Autobelastingmaatregelen zullen uiteindelijk in de Autobrief 2021-2025 belanden, waarmee komend jaar wordt gestart.

Het kabinet presenteert al wel een fiscale regeling voor de leasefiets, die in 2020 ingaat. Net als voor de leaseauto gaat voor het privégebruik van de leasefiets een vaste bijtelling gelden. Dat wordt een bijtelling van zeven procent van de waarde van de fiets. De ANWB heeft samen met andere organisaties gepleit voor deze regeling en is hier blij mee. Een groter gebruik van de (elektrische) fiets in het woon-werkverkeer draagt namelijk bij aan vermindering van files en de CO2-uitstoot.