Zaanstad bouwt woningen voor doven en slechthorenden

Er worden in Zaanstad ruim 9000 woningen gepland in gebieden waar tot voor kort nauwelijks gebouwd mocht worden in verband met de geluidscontouren van Schiphol. Omdat per 1 januari 2018 de wet is aangepast kunnen in plaats van het rijk, gemeenten en provincie nu zelf ontheffing verlenen om binnen die zones te bouwen.


Vliegtuigoverlast (Foto: gettyimages)

In Zaanstad gaat het om iets meer dan tweehonderd woningen binnen het LIB-4 ‘kerngebied’, waar ernstige hinder en slaapverstoring door vliegverkeer kan voorkomen en dus perfect lijken voor alleen doven en slechthorenden. Verder worden ruim zevenduizend woningen in het ruimere LIB-5-gebied gepland.

Volgens het rapport van Natuur en Milieu Noord-Holland lijkt het in Zaanstad vooral te gaan om woningen in Saendelft, Hembrugterrein en Achtersluispolder. In de Metropoolregio Amsterdam gaat het in totaal om 80.000 woningen voor 170.000 bewoners, die vooral binnen of net buiten de LiB-5 gebieden worden gebouwd.

Bewoners van deze woningen moeten volgens de wet gewaarschuwd worden voor eventuele geluidshinder. Schiphol en de luchtvaartsector zijn daarmee gevrijwaard van claims achteraf. Wat de gevolgen zullen zijn van een eventuele overschrijding van de grens van 500.000 vliegbewegingen waar Schiphol op aanstuurt, is niet bekend.